ΠάμΕυρώπη

On Spring 2010, two teachers of our school (Mr. Chatzakis Nektarios and Ms. Liontaki Vasileia) designed and developed a board game concerning the institution of European Union. The game contains 324 questions about the Institution of E.U., the culture, the geography and the history of Europe.

The obective of this project was to reinforce students' knowledge about E.U. in a really effective, still amusing, way!

The professional edition of the game ΠαμΕυρώπη (Lets' go Europe) was sponsored by Europe Direct of Crete (Center of European Information of Heraklion) which shared 100 copies of the game to schools of our district.

 

 


Την Άνοιξη του 2010, δύο καθηγητές του Σχολείου μας (Χατζάκης Νεκτάριος, Λιοντάκη Βασιλεία) σχεδίασαν και υλοποίησαν και κατασκεύασαν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παιχνίδι περιλαμβάνει 324 ερωτήσεις σχετικά με τον θεσμό της Ε.Ε., τον πολιτισμό, τη γεωγραφία και την ιστορία της Ευρώπης. 

Στόχος του σχεδίου ήταν να ενισχυθεί η γνώση των μαθητών σχετικά με την Ε.Ε. με έναν αποτελεσματικό μεν, διασκεδαστικό δε, τρόπο.

Η επαγγελματική έκδοση του παιχνιδιού ΠαμΕυρώπη χρηματοδοτήθηκε από το Europe Direct της Κρήτης (Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Ηρακλείου) το οποίο διένειμε 100 αντίτυπα του παιχνιδιού σε σχολεία του Νομού.